دفتر آموزشگاه های آزاد و مشاركت مردمي

تلفن مستقيم دفتر

66583612-13

تلفن هاي سانترال

66941250-2

دورنگار

66583644

وب سايت دفتر

http ://pi.irantvto.ir

پست الكترونيك

azad@irantvto.ir