آموزش فنی و حرفه ای باید توسعه یابد. (مقام معظم رهبری)