شهريه دوره هاي آموزشي آموزشگاه های آزاد به تفکیک استان
شهريه سال 1392
شهريه سال 1393
شهريه سال 1394
شهریه سال 1395
شهریه سال 1396
شهریه سال 1397