بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش فنی و حرفه ای باید توسعه یابد. (مقام معظم رهبری)

تحولات مداوم تكنولوژي و نياز روز افزون بازار كار به نيروي كار ماهر و مجرب در سال هاي اخير از يك سو و ضرورت سرعت بخشيدن به گسترش خدمات آموزشي با رويكرد مشاركت بيشتر بخش غيردولتي، سازمان آموزش فني و حرفه اي را با تقاضاهاي جديد و متنوعي روبرو ساخت و سبب گرديد تا اين سازمان ضمن ارتقاء و به روز رساني آموزش هاي بخش دولتي از توان و ظرفيت هاي بخش غيردولتي نيز بهره جويد. از اينرو به استناد ماده 111 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، نخستين بار آئين نامه نحوه‌ي تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي بنا به پيشنهاد شماره 53843 مورخ 1365/5/7 وزارت كار و امور اجتماعي وقت در جلسه مورخ 1365/7/2 هيات محترم وزيران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. اين امر به بخش خصوصي مايل به حضور در عرصه ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي اجازه داده است كه با دريافت مجوز تاسيس از ادارات كل استاني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نسبت به راه اندازي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان و با در نظر گرفتن برنامه هاي مصوب نسبت به ارائه خدمات آموزشي اقدام نمايند.

دفتر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و مشارکت مردمی از دفاتر زیر مجموعه معاونت آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد که وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر آموزش های بخش غیردولتی سازمان شامل آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، مراکز تخصصی یادگیری، مجازی و موسسات آموزشی آزاد و همچنین مراکز آموزش در صنایع (مراکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی) و آموزش های شاغلین و بنگاه های اقتصادی را به عهده دارد.

   این دفتر از سال 1383 در قالب اداره موسسات کارآموزی آزاد ذیل اداره کل آموزش حرفه ای (تعلیمات حرفه‌ای) معاونت فنی (وقت) و سپس معاونت منابع انسانی وزارت کار و امور اجتماعی (وقت) ایجاد و فعالیت نمود(هرمزی، 1378).  با تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 1359 بر اساس مصوبه شورای انقلاب، اداره موسسات کارآموزی آزاد در ذیل اداره کل اجرایی آموزش سازمان ادامه فعالیت داد تا اینکه بر اساس گسترش آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و سهم بری بیش از 50 درصدی آموزش های بخش غیردولتی، در اصلاح ساختار سال 1378 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اداره موسسات کارآموزی آزاد به سطح دفتر آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد ارتقاء یافت و سپس عنوان مشارکت های مردمی به آن اضافه شد.

 رئوس فعالیت های دفتر آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت مردمی

1 .سیاست گذاري در راستاي تقویت توان پایداري، تاب آوري و رقابت پذیري ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی (آموزشگاه هاي آزاد و مربیان)

2 .سیاست گذاري براي تسهیل ورود دانش فنی از طریق صدور مجوز فعالیت ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی خارجی واجد شرایط.

3 .سیاست گذاري براي توسعه ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی (آموزشگاه هاي آزاد و مربیان) متناسب با شاخص هاي سازمانی و پویایی محیط رقابتی در سطوح منطقه اي، ملی و بین المللی

4 .تغییر رویکرد توسعه از دولتی به مشارکتی مبتنی بر همکاري مشترك نهاد هاي مدنی، بنگاه هاي اقتصادي و بخش غیردولتی

5 .برنامه ریزي براي بهبود نظام حکمرانی و نهادي حاکم بر حوزه ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی (آموزشگاه هاي آزاد

و مربیان) به منظور پرورش و ارتقاء سطح کیفی ارائه دهندگان خدمات یادگیري

6 .تدوین و به روزآوري مدل تضمین کیفیت ارائه خدمات یادگیري غیردولتی

7 .به روز آوري روش هاي ارزیابی و رتبه بندي مراکز آموزشی غیر دولتی

8 .برنامه ریزي براي شناسایی تصدي ها و اقدامات موازي بخش دولتی در اجراي آموزش هاي مهارتی و فنی و حرفه اي با هدف رفع فضاي نابرابر رقابتی بخش خصوصی و بخش دولتی

9 .برنامه ریزي براي انتقال بخشی از وظایف و تکالیف غیرحاکمیتی به تشکل هاي غیردولتی واجد شرایط منبعث از ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی (آموزشگاه هاي آزاد و مربیان)

10 .ایجاد و حفظ شبکۀ ارتباطی سالم ، تسهیل گر و اثربخش درون و برون سازمانی در سطح ملی و بین المللی به منظور هدایت مسیر توسعه آموزش هاي مهارتی

11 .پیگیري امور مربوط به اجراي سیاست هاي اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر توسعه ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی (آموزشگاه هاي آزاد و مربیان)

12 .بازاریابی و بازارسازي ارائه خدمات یادگیري فنی و حرفه اي از طریق هدایت و راهبري سرمایه هاي بخش خصوصی و مشارکت هاي مردمی

13 .تدوین، تصویب و ابلاغ چارچوب و سطوح ارتباطات، تعاملات و مکاتبات انجمن هاي صنفی کارفرمایی ارائه دهندگان خدمات یادگیري مهارتی (آموزشگاه هاي آزاد و مربیان) و کانون هاي مربوطه با مراکز، ادارات کل و سازمان

14 .نظارت بر نحوه اجراي صحیح آیین نامه، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و نیز مصوبات هیات نظارت مرکزي

15 .تحلیل شاخص هاي کنترلی با هدف شناسایی، وارسی و بازبینی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت برنامه ها

16 .مدیریت دبیرخانه هیات نظارت مرکزي، ابلاغ مصوبات هیات نظارت مرکزي و نظارت مستمر بر صحت مصوبات هیات هاي  نظارت استانی