مصوبه جلسه مورخ  90/8/9  هيات نظارت  مركزي: تركيب اعضای هيات نظارت استان

مصوبه جلسه مورخ  90/8/30  هيات نظارت  مركزي : گردش كار و مراحل معرفي اعضاء كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي براي عضويت در هيات نظارت استان

مصوبه جلسه مورخ  90/10/26  هيات نظارت  مركزي : اصلاح ماده 12 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد  مصوب شهريور ماه 1388  

مصوبه جلسه مورخ  91/1/28  هيات نظارت  مركزي : معادل قلمداد نمودن كارت مديريت مديران آموزشگاه هاي آزاد با  گواهينامه دوره مديريت آموزشي


مصوبه جلسه  91/6/6  هيات نظارت مركزي :  شيوه نامه دوره های آموزشی مساله محور

مصوبه جلسه  91/7/10  هيات نظارت مركزي : اصلاحيه مواد 34 و 35 از فصل هفتم و شيوه نامه بازرسي

مصوبه جلسه مورخ 91/12/14  هيات نظارت  مركزي : اصلاح تبصره 3 ماده 13  دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب شهريور ماه 1388 درخصوص ثبت شركت ها

مصوبه جلسه مورخ 92/5/28 هيات نظارت مركزي  : اصلاح فصل چهارم  دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب شهريور ماه 1388 (شرايط احراز صلاحيت و اشتغال مدير آموزشگاه)


  شرايط معافيت مدير آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد از ارائه گواهينامه مهارت ICDL درجه دو


مصوبه جلسه مورخ 92/11/19 هيات نظارت مركزي : دستورالعمل صدور مجوز اجرای آموزش الکترونیکی درآموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

مصوبه جلسه مورخ 93/3/24 هيات نظارت مركزي : اصلاح بند 7 ماده 15 دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مصوب شهريور ماه 1388 كاهش سن موسس و مدير


مصوبه جلسه مورخ 93/5/18 هيات نظارت مركزي : شيوه نامه نحوه تاسيس و اداره آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در مناطق روستايي و عشايري


مصوبه جلسه مورخ 93/6/29 هيات نظارت مركزي : دستورالعمل مشوق ها و نحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه فني و حرفه اي آزادمصوبه جلسه مورخ 93/6/29 هيات نظارت مركزي : شيوه نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي، نيمه خصوصي و خاص

مصوبه جلسه مورخ 93/10/6 هيات نظارت مركزي : اصلاح تبصره 2 ماده 20 اصلاحيه فصل چهارم نحوه احراز صلاحيت و اشتغال مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد مصوب 92/5/28 هيات نظارت مركزي 

مصوبه جلسه مورخ 93/10/20 هيات نظارت مركزي : تغييرات اعمال شده در اصلاحيه فصل پنجم دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد مصوب 92/9/30 هيات نظارت مركزي "نحوه احراز صلاحيت مربيان"
  مصوبه جلسه مورخ 93/11/25 هيات نظارت مركزي :شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره گروه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد